Deakin University
Browse

File(s) under embargo

Making China’s water data accessible, usable and shareable

journal contribution
posted on 2023-08-24, 04:43 authored by Jingyu Lin, Brett BryanBrett Bryan, Xudong Zhou, Peirong Lin, Hong Xuan Do, Lei Gao, Xinchen Gu, Zhifeng Liu, Luwen Wan, Shanlin Tong, Jiacong Huang, Qian Wang, Yuan Zhang, Hongkai Gao, Jiabo Yin, Zilong Chen, Weili Duan, Zheyu Xie, Tong Cui, Junzhi Liu, Mingqian Li, Xiaodong Li, Zhenwu Xu, Fei Guo, Lele Shu, Bin Li, Jingwen Zhang, Pingping Zhang, Bo Fan, Yanwen Wang, Yifan Zhang, Jinliang Huang, Xin Li, Yanpeng Cai, Zhifeng Yang
Making China’s water data accessible, usable and shareable

History

Journal

Nature Water

Volume

1

Pagination

1-8

Location

Berlin, Germany

ISSN

2731-6084

eISSN

2731-6084

Language

eng

Publication classification

C1 Refereed article in a scholarly journal

Issue

4

Publisher

Springer

Usage metrics

  Research Publications

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC