Deakin University
Browse

File(s) not publicly available

Molecular Basis of Gene-Gene Interaction: Cyclic Cross-Regulation of Gene Expression and Post-GWAS Gene-Gene Interaction Involved in Atrial Fibrillation

Version 2 2024-06-19, 20:06
Version 1 2023-11-02, 05:06
journal contribution
posted on 2024-06-19, 20:06 authored by Yufeng Huang, Chuchu Wang, Yufeng Yao, Xiaoyu Zuo, Shanshan Chen, Chengqi Xu, Hongfu Zhang, Qiulun Lu, Le Chang, Fan Wang, Pengxia Wang, Rongfeng Zhang, Zhenkun Hu, Qixue Song, Xiaowei Yang, Cong Li, Sisi Li, Yuanyuan Zhao, Qin Yang, Dan Yin, Xiaojing Wang, Wenxia Si, Xiuchun Li, Xin Xiong, Dan Wang, Yuan Huang, Chunyan Luo, Jia Li, Jingjing Wang, Jing Chen, Longfei Wang, Li Wang, Meng Han, Jian Ye, Feifei ChenFeifei Chen, Jingqiu Liu, Ying Liu, Gang Wu, Bo Yang, Xiang Cheng, Yuhua Liao, Yanxia Wu, Tie Ke, Qiuyun Chen, Xin Tu, Robert Elston, Shaoqi Rao, Yanzong Yang, Yunlong Xia, Qing K Wang
Molecular Basis of Gene-Gene Interaction: Cyclic Cross-Regulation of Gene Expression and Post-GWAS Gene-Gene Interaction Involved in Atrial Fibrillation

History

Journal

PLOS GENETICS

Volume

11

Article number

ARTN e1005393

Location

United States

ISSN

1553-7404

eISSN

1553-7404

Language

English

Publication classification

C1.1 Refereed article in a scholarly journal

Editor/Contributor(s)

Williams SM

Issue

8

Publisher

PUBLIC LIBRARY SCIENCE

Usage metrics

  Research Publications

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC