Deakin University
Browse

File(s) under permanent embargo

Ontologije na semantičkom webu

journal contribution
posted on 2010-11-01, 00:00 authored by Cathy LeggCathy Legg
Kao informacijska tehnologija, World Wide Web do`ivljava zadivljuju}i uspjeh. U samo deset godina promijenio je na~in na koji se informacije proizvode, pohranjuju i raspa~avaju u razli~itim podru~jima, kao {to su kupovanje, obiteljski foto albumi i akademska istra`ivanja visoke razine. Konstruktori progla{avaju “semanti~ki web” jednako revolucionarnim, iako ni pribli`no tako {iroko pri hva- }enim kao {to je web. Semanti~ki web poku{ava nadi}i trenutno ograni~enje samog weba – indeksiranje koje se obavlja pukim pregledavanjem niza znakova. Stoga, osoba koja tra`i informaciju o “turkey” (puranu), dobiva na postoje}im tra- `ili cama mnoge bezna~ajne stranice o “Turkey” (Turskoj), a ni{ta o {panjolskom “pavo” (puranu), ~ak i ako je govornik {panjolskog jezika koji mo`e razumijeti takve stranice. Vizija semanti~kog weba jest razviti tehnologiju koja olak{ava pronala`enje informacija pomo}u zna~enja, a ne samo izgovora. Da bi to postalo mogu}e, kako mnogi komentatori vjeruju, aplikacije se manti~ kog weba trebale bi se pribli`iti nekoj vrsti zajedni~ke, strukturirane, strojno ~itljive konceptualne sheme. Zato je i do{lo do pribli`avanja istra`iva~ke zajednice semanti~kog weba i jedne starije tradicije koja ima korijene u istra`ivanju klasi~ne umjetne inteligencije (Artificial Inteligence, AI) na koju se ponekad upu- }uje izrazom predstavljanje znanja1 i ~iji je cilj razvoj formalne ontologije. Formalna ontologija je strojno ~itljiva teorija najtemeljnijih pojmova ili “kategorija” potrebnih da bi se shvatila pripadnost pojedine informacije odre|enoj domeni znanja.

History

Journal

Vjesnik Bibliotekara Hrvatske

Volume

53

Pagination

155-206

Location

Croatia

ISSN

0507-1925

Language

Croatian

Publication classification

C Journal article, C1.1 Refereed article in a scholarly journal

Copyright notice

Hrvatsko Knjiznicarsko Drustvo, 2010

Issue

1

Publisher

Hrvatsko Knjiznicarsko Drustvo

Usage metrics

  Research Publications

  Categories

  No categories selected

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC