Deakin University
Browse

File(s) under embargo

Reduction behavior and growth kinetics of metallic iron in slag bath of BGL coal gasifier

journal contribution
posted on 2023-10-18, 03:51 authored by Chuang Wu, Hao Lu, Jin Bai, Lingxue KongLingxue Kong, Ji Wang, Lei Huang, Wei Feng, Zongshuai Yuan, Chong He, Zhenxing Guo, Zongqing Bai, Huaizhu Li, Wen Li
Reduction behavior and growth kinetics of metallic iron in slag bath of BGL coal gasifier

History

Journal

FUEL

Volume

342

Article number

ARTN 127795

Location

Amsterdam, The Netherlands

ISSN

0016-2361

eISSN

1873-7153

Language

English

Publication classification

C1.1 Refereed article in a scholarly journal

Publisher

ELSEVIER SCI LTD