Deakin University
Browse

File(s) not publicly available

Solid-Liquid Equilibrium for the Ternary Systems (Na2SO4 + NaH2PO4 + H2O) and (Na2SO4 + NaCl + H2O) at 313.15 K and Atmospheric Pressure

journal contribution
posted on 2022-10-24, 04:58 authored by Xiaorui Zhang, Yongsheng Ren, Ping Li, Huijuan Ma, Wenjuan Ma, Chengqi Liu, Ya'nan Wang, Lingxue KongLingxue Kong, Wei Shen
Solid-Liquid Equilibrium for the Ternary Systems (Na2SO4 + NaH2PO4 + H2O) and (Na2SO4 + NaCl + H2O) at 313.15 K and Atmospheric Pressure

History