ersozlu-specialeducation-2013.pdf (743.99 kB)
Download file

Zihinsel engelli ogrencilerin egitmede kullanilan aktif ogrenme aktivitelerine iliskin ozel egitim ogretmenlerinin dusunceleri

Download (743.99 kB)
journal contribution
posted on 2013-05-01, 00:00 authored by Gulay Bedir, Zara Ersozlu, Aysegul Altun
The purpose of this study was to determine teachers’ opinion about
active learning activities in special education schools which educate students who are mentally disabled. Within this general framework, the special education teachers’ knowledge about active learning concept and personal preferences to apply active learning activities in the classroom and, the problems that they faced were investigated. The study group consisted of eight special education teachers who worked at Osman Yildirim Work School in Amasya, Turkey. The semi-structured interviews were used to collect data. Teacher’ responses were recorded by tape recorder during the interviews and were reported by giving a kod number for each teacher. When the interview results were analyzed and reported all conversation was reported without correcting all sentences that the teachers spoke during the interviews. Descriptive techniques were used to analyze the interview data. According to the results of this study revealed that most of the special education teachers heard about active learning concept first time and they had little knowledge about it. Some of the teachers explained the active learning concept just as students’ active attendance during the course activities. Besides, teachers stated that they had to teach their courses individually because of their students’ characteristics so they could engage their students to attend instructional activities actively. As a conclusion, it was found that the special education teachers think the active learning activities are useful for their students but the teachers have insufficient knowledge of it and also they think their school was physically inadequate.
Öz
Bu çalışmanın amacı, Özel Eğitim içerisinde yer alan zihinsel yetersizliğe
sahip öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda aktif öğrenme uygulamalarına
ilişkin öğretmenlerin düşüncelerini belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde
özel eğitim öğretmenlerinin aktif öğrenme ve uygulamaları hakkında bilgileri,
kapsamında tercih ettikleri etkinlikler ve aktif öğrenme uygulamaları sırasında
yaşadıkları sorunların neler olduğu araştırılmıştır. Çalışma grubu, Amasya ili
Osman Yıldırım İş Okulu'nda görev yapan sekiz özel eğitim öğretmeninden
oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği
kullanılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sırasında öğretmenlerin
verdikleri cevaplar ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve her bir öğretmene ilişkin
bir kod ile raporlaştırılmıştır. Görüşmelerin analiz edilmek üzere dökümleri
yapılırken görüşme sırasındaki her konuşma duyulduğu şekliyle, hiçbir
düzeltme yapılmadan ve araştırmacı-katılımcı sırasıyla yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir.
Araştırmanın bulgularına göre, öğretmenlerin çoğunluğunun aktif öğrenme
kavramını ilk defa duyduğu, yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır.
Öğretmenler aktif öğrenmeyi, öğrencinin derste aktif olduğu eğitim şekli olarak açıklamışlardır. Öğretmenler, öğrencilerinin özel eğitim öğrencisi olduğunu, derslerin çoğunlukla bireysel eğitime dayalı yürüttüklerini bundan dolayı da derslere öğrencilerin aktif katılımlarını sağladıklarını belirtmişlerdir.
Öğrencilerin derse aktif katılmalarının, öğrencileri mutlu ettiği, onlar açısından
faydalı olduğu ancak öğretmenlerin yeterince bilgi sahibi olmamalarının ve
okulun fiziksel açıdan yetersiz olmasının uygulamadaki en büyük sorunları
olduğu belirlenmiştir

History

Journal

The journal of academic social sciences studies

Volume

6

Issue

5

Pagination

1195 - 1216

Publisher

The Journal of Academic Social Sciences Studies

Location

[unknown]

ISSN

2148-4163

eISSN

2147-2971

Language

tur

Publication classification

C1.1 Refereed article in a scholarly journal

Copyright notice

2013, The Journal of Academic Social Sciences Studies